Alaosaston säännöt

SUOMEN BOKSERIYHDISTYS / FINLANDS BOXERFÖRENIG RF

ALAOSASTOJEN SÄÄNNÖT

Hyväksytty Suomen Bokseriyhdistys ry:n – Finlands Boxerförenings rf:n vuosikokouksessa 19.2.2000

1§ Alaosaston nimi on Suomen bokseriyhdistys – Finlands Boxerförening ry. Lahden alaosasto ja kotipaikka on Lahden kaupunki, toimialueena 15000-19999 postitusalue ympäristöineen. Osasto kuuluu jäsenyhdistyksenä Suomen Kennelliittoon (SKL) ja Suomen Palveluskoiraliittoon (SPKL) pääyhdistyksensä SBY – FBF ry:n kautta.

2§ Alaosaston tarkoituksena on:
Levittää bokseriharrastusta toimi-alueellaan
Opastaa jäseniään boksereiden koulutustoiminnassa ja kasvatustyössä
Tehdä bokseriharrastusta tunnetuksi toiminta-alueellaan ja työskennellä hyvän koirakurin aikaansaamiseksi.


3§ Alaosastolla on, pääyhdistyksen hallitukselta luvan saatuaan, oikeus järjestää Suomen Bokseriyhdistyksen (SBY-FBF ry.) nimissä virallisia näyttelyitä ja kokeita. Toimintansa tukemiseksi alaosastolla on oikeus järjestää koirien koulutuskursseja ja harjoituksia sekä hankittuaan tarvittaessa asianmukaisen luvan arpajaisia, juhla- ja huvitilaisuuksia ym. Alaosasto voi harjoittaa kahvila, ravintola tai muunlaista anniskelutoimintaa yhdessä toimipaikassa järjestämissään tapahtumissa. Alaosasto on oikeutettu vastaanottamaan lahjoituksia ja omistamaan kiinteää omaisuutta. Alaosasto voi harjoittaa myös julkaisutoimintaa.

4§ Jäseniksi alaosastoon kuuluvat osaston toiminta-alueella asuvat henkilöt, jotka Suomen Bokseriyhdistys (SBY-FBF ry.) on hyväksynyt jäsenikseen sääntöjensä mukaisesti ja jotka sitoutuvat noudattamaan SBY-FBF ry:n ja alaosastojen sääntöjä sekä niiden nojalla tehtyjä päätöksiä ja suorittamaan säännöllisesti jäsenmaksunsa pääyhdistykselle. Jäseniksi liitytään ja jäsenyydestä erotaan pääyhdistyksen SBY –FBF ry:n sääntöjen mukaisesti.

5§ Alaosaston vuosi- ja muissa kokouksissa äänioikeutettuja ovat kaikki 16-vuotta täyttäneet jäsenet.

6§ Alaosaston hallituksena toimii johtokunta, joka on tili- ja vastuuvelvollinen pääyhdistyksen hallitukselle. Alaosaston johtokuntaan kuuluvat puheenjohtaja ja kuusi (6) tai kahdeksan (8) jäsentä, joista vuosittain ovat erovuoroisia puheenjohtaja ja puolet jäsenistä. Ensimmäisellä kerralla erovuoroiset jäsenet ratkaistaan arvalla. Erovuoroiset voidaan valita uudelleen. Johtokunnan jäsenten vaali suoritetaan suljetuin lipuin. Äänten jakautuessa tasan kahden ehdokkaan välillä arpa ratkaisee. Johtokunta valitsee keskuudestaan

Varapuheenjohtajan
Sihteerin
Rahastonhoitajan
Koulutusvastaavan
Mikäli joku jäsen eroaa kesken toimikauttaan, valitaan hänen tilalleen uusi jäsen alaosaston seuraavassa vuosikokouksessa.

7§ Johtokunta kokoontuu puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan kutsusta tai jos vähintään kaksi johtokunnan jäsentä sitä vaatii. Johtokunta on päätösvaltainen kun vähintään puolet jäsenistä kokoonkutsujan lisäksi on läsnä sekä kaikille johtokunnan jäsenille kutsut jätetty vähintään neljätoista (14) vuorokautta ennen kokousta. Päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokoonkutsujan ääni.

8§ Alaosaston vuosikokous pidetään vuosittain ennen helmikuun ensimmäistä päivää ja siitä on tiedotettava jäsenistölle vähintään kymmenen (10) vuorokautta ennen kokousta. Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. Alaosaston puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja avaa kokouksen.
 2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri.
 3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
 4. Valitaan kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi (2) ääntenlaskijaa.
 5. Hyväksytään kokoukselle laadittu esityslista.
 6. Käsitellään SBY-FBF ry:n vuosikokouksessa hyväksyttäviksi seuraavat asiat:

Toimintakertomus
Tilinpäätös
Toiminnantarkastajien lausunto

 1. Hyväksytään alaosaston toimintasuunnitelma ja talousarvio.
 2. Toimitetaan erikseen puheenjohtajan ja johtokunnan erovuoroisten jäsenten vaalit.
 3. Valitaan alaosaston edustaja ja hänen varahenkilönsä pääyhdistyksen hallitukseen esitettäväksi SBY-FBF ry:n vuosikokoukselle, joista ainakin pääedustajan on kuuluttava johtokuntaan.
 4. Valitaan kaksi (2) toiminnantarkastajaa ja kaksi (2) varatoiminnantarkastajaa. Edellä mainitut eivät saa kuulua johtokuntaan.
 5. Muut esille tulevat asiat.
 6. Kokouksen päättäminen.

9§ Päätökset vuosikokouksessa tehdään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten jakautuessa ratkaisee kokouksen puheenjohtajan kanta.

10§ Alaosaston tilivuosi on kalenterivuosi ja toimintavuosi alkaa vuosikokouksen jälkeisestä päivästä ja päättyy seuraavaan vuosikokouspäivään. Alaosaston rahastonhoitajan on päätettävä tilit ja jätettävä ne seitsemän (7) vuorokautta ennen vuosikokousta toiminnantarkastajille. Toiminnantarkastajien tulee jättää toiminnantarkastuslausunto ja tilikirjat vähintään kaksi (2) päivää ennen alaosaston vuosikokousta alaosaston johtokunnalle. Edellinen johtokunta on tili- ja vastuuvelvollinen kunnes SBY-FBF ry:n vuosikokous hyväksyy tilit ja myöntää vastuuvapauden. Alaosaston tilinpäätös on toimitettava SBY-FBF ry:n rahastonhoitajalle kuluvan vuoden helmikuun seitsemänteen päivään mennessä.

11§ Päätös alaosaston lakkauttamisesta on tehtävä kahdessa perättäisessä alaosaston yleisessä kokouksessa, joissa päätöstä kannattaa vähintään ¾ läsnäolevista.

12§ Kun alaosaston toiminta on lakkautettu, toimitetaan sen varat velkojen maksujen jälkeen SBY-FBF ry:lle.

13§ Näiden sääntöjen lisäksi noudatetaan SBY-FBF ry:n sääntöjä sekä voimassaolevan yhdistyslain säännöksiä.